PostgreSQL (10) - SELECT IV

V tomto díle se podíváme na funkce sloužící pro zpracování datumu/času, síťových hodnot a geometrických dat. Protože minulý díl se téměř zvrhl v přepis dokumentace, pokusím se přístup změnit.

31.5.2005 06:00 | MaReK Olšavský | přečteno 18554×

Datum a čas

Práce s datumem a časem zahrnuje operátory (+, -, *, /) a funkce. Podrobný a vyčerpávající popis funkcí je k dispozici v originální dokumentaci, v tomto díle budou zmíněny pouze ty nejzajímavější funkce včetně jejich použití.

Součet (+) je použitelný pro přičítání intervalů k datumu/času, nebo pro sečtení dvou datumů. Rozdíl (-) slouží podobně o odčítání intervalu buď od jednoho intervalu, nebo od datumu/času, a nebo dav datumy od sebe. Součinem (*) a podílem (/) lze zpracovávat jen intervaly. Operace musí dávat smysl, pak na ní operátory fungují, například 3.9.1974/2 = ?; 28.2.1948 + 17.11.1989 = ?, 22.11.1988 * 2= ?, ... to jsou příklady nesmyslných operací, vážený čtenář nechť se sám zamyslí, jak by tato zadání vypočítal. Samozřejmě i tyto nesmysly lze řešit cimrmanovským úkrokem stranou - převodem na unixový čas (pro neznalé je to počet sekund od půlnoci 1. ledna 1970) a zpracováním. K násobení čas*čas ještě poznámku, co by to asi bylo za jednotku, sekunda na druhou? Kategorií, kterou netřeba vysvětlovati jsou operátory pro porovnávání (<,>,=,<=,>=,<>).

Kromě oprátorů jsou k dispozici i funkce, z nichž zde budou ukázány alespoň ty nejzajímavější (tj. všechny), po tabulce s funkcemi bude uvedeno několik příkladů.

Funkce Návratový typ Popis
age (timestamp, timestamp)
age (timestamp)
interval (v obou případech) čas mezi dvěma datumy, v případě použití jen jedné hodnoty se vrací čas (interval) do položení dotazu
current_date
current_time
current_datetime
date
time with time zone
timestamp with time zone
aktuální čas (na PostgreSQL server), datum a časové razítko (datum+čas), v posledních dvou případech včetně časové zóny
date_part(text, timestamp/interval) double precision Podle položky text (millennium, century, decade, year, quarter (řtvrtletí), month, week, day, dow (day of week = den týdne), minute, second, milliseconds, micoseconds, timezone, timezone_hour, timezone_minute) vrátí příslušnou část časového údaje jako číslo.
date_trunc(text, timestamp) timestamp Zaokrouhlení, parametr text je stejných hodnotot, jako v případš date_part
extract(text from timestamp/interval) double precision Ekvivalentní funkce vůči date_part
isinfinite(timestamp/interval) boolean Test, zda-li timestamp, nebo interval, je končný.
localtime
localtimestamp
time
timestamp
Funkce podobne current[_???]
now() timestamp with time zone Aktuální timestamp, funkce je ekvivalentní current_datetime, má kratší zápis a často se používá pro vložení aktuálního datumočasového razítka k editacím článků a komentářů v redakčních systémech
timeofday() text aktuální datum a čas
overlaps boolean Ověření, zda se dva datumové intervaly překrývají

Příklady (nad tabulkami vytvořenými v 7. lekci tohoto seriálu):

SELECT AGE(dt_finish) FROM orders;
SELECT * FROM orders WHERE AGE(dt_finish)>interval '2 mons';
SELECT EXTRACT(day FROM now());
SELECT EXTRACT(dow FROM date '1984-04-26');
SELECT NOW()-interval '47 days';
SELECT 6*interval '5 days';
SELECT (date '1974-09-03', now()) OVERLAPS (date '1968-08-21', interval '1000 days');

PostgreSQL server umí v případě potřeby posouvat datum/čas dle potřeby aktuální časové zóny (jejich seznam je k nalezení zde) přidáním direktivy AT TIME ZONE 'xxx'. Zápis je například takovýto: SELECT NOW() AT TIME ZONE 'CCT';.

Síťové hodnoty

Pod ošklivým nadpisem se skrývají operátory a funkce pro práci s hodnotami síťových adres uložených v PostgreSQL tabulkách. Z operátorů jsou přítomny pouze operátory pro porovnávání, tedy žádný součet, součin, rozdíl, či podíl, ale pouze porovnávání hodnot <, >, =, <=, >=, k nimž přibyly 4 operátory s následujícím zápisem a významem:

Pozor: porovnávají se pouze IP adresy, které nemusí vúbec souviset se skutečnou lokací počítačů, tzn. že dvě lokální sítě s adresací například 127.xxx.yyy.zzz mohou být za různými přesměrováními (proxynami) a přesto příslušnost počítače z jedné sítě může být vyhodnocena jako pravdivá v druhé síti. Oparátory >>, >>=, <<= a << nefungují na Mac adresy.

Funkcí pro práci se síťovými adresami v PgSQL serveru je malé množství, proto zde budou uvedeny všechny.

Funkce Návratový typ popis
broadcast(inet) inet Vysílací adresa
host(inet) text IP adresa jako text
masklen(inet) integer délka síťové masky
set_masklen(inet, integert) inet nastavení délky síťové masky
netmask(inet) inet získání síťové masky
network(inet) cidr získání IP adresy bez síťové masky
text(inet) text IP adresa a délka síťové masky jako text
abbrev(inet) text Zkrácená adresa a délka síťové masky jako text
trunc(macadr) macadr Nastaví poslední 3 byty mac adresy na 00

Práci s IP adresami lze potřebovat napříklat při tvorbě redakčního systému (ano, autor je webař a má webařské uvažování), aby bylo možné zakázat IP adresy (jsou-li pevné), z nichž přichází třeba flamer. Protože v tabulkách, které které byly zatím pro tento seriál připraveny a jsou ke stažení u 7 dílu síťová typy nebyly zavedeny, budou příklady bez jejich výběru z databáze:

SELECT broadcast('127.0.0.2/15');
SELECT netmask('127.0.0.2/15');
SELECT network('127.0.0.2/15');
SELECT trunc(macaddr '96:15:54:87:37:ac');

Geometrické typy

5. díle seriálu byly představeny geometrické typy, které PostgreSQL server poskytuje. Spolu s nimi byly ukázány i některé funkce, které jsou použitelné při práci s těmito typy (jednalo se například o funkce popen(), isopen). Funkcí a operátorů je mnohem více, vzhledem k tomu, že by nebylo vhodné, aby v tomto místě byla dlouhá tabulka s jejich názvy, bude čtenář laskavě odkázán na originální dokumentaci, kde najde jejich výčet a zde bude uvedeno pouze několik příkladků použití. Funkce a operátory jsou rozřazeny do 3 skupin, operátory (nejrůznější způsoby porovnávání pozic objektů a případně jejich změny), funkce (testy otevřenosti a uzavřenosti, otevření a uzavření polygonů silou a získání rozměrů) a konverzní funkce (převody mezi jednotlivými geometrickými typy). Protože, podobně jako síťovéhodnoty, nejsou geometrické typy v příkladových tabulkách definovány, budou do příkladů zadávány přímo hodnoty a ne názvy sloupců. Jak již bylo předestřeno dříve, nejedná se o příliž často používané typy, proto je lze trochu "odbýt". Tedy pokud někdo ze ctěných čtenářů zná aplikace, které tyto typy používají, nechť na ně autora upozorní (autora napadlo jen uložení SVG entit).

Příklady:

select box '((0,0),(8,3))' + point '(2.0,-1.5)'; --posunuti obdelniku
SELECT box '((0,0),(1,1))' && box '((2,2),(2.5,2.5))'; -- test prekryti dvou ctvercu
SELECT lseg '((1,1),(0,1))' ?-| lseg '((5,5),(5,0))'; --test, zda-li je kolmé
SELECT POLYGON(15, CIRCLE '((0,0),2.0)'); --vytvoteni 15 uhelniku z opsane kruznice

Těch několik příkládků, které jsou zde uvedeny není vyčerpávajících, ale jak jsem napsal, geometrické typy se moc nepoužívají.

Závěr

Tento díl je trochu kratší a snad trochu jinak psaný, než minulé dva. V příštím díle bude probráno malinko složitější téma a to výběr dat pomocí regulerních výrazů, které jsou samy o sobě téma na seriálek.

Online verze článku: http://www.linuxsoft.cz/article.php?id_article=840