Perl (39) - Pragma

Pragmata jsou specifická kategorie modulů, které mění chování interpretu Perlu.

31.7.2006 09:00 | Jiří Václavík | přečteno 16830×

Moduly obvykle přidávají do programu funkce nebo proměnné. Pragma je speciální druh modulu, který nám nic nového nedává, ale upravuje stávající chování. Fungují tedy podobně jako přepínače u unixových příkazů.

Názvy pragma modulů zpravidla začínají malým písmenem, čímž se odlišují od běžných modulů.

Další odlišnost s běžnými moduly je v tom, že pragmata obvykle platí pouze lokálně. S koncem bloku končí i platnost vloženého pragma modulu. Lze je nejen zapínat, ale i vypínat. Zapínají se pomocí use pragma; a vypínají se příkazem no pragma;.

V tabulce jsou uvedeny vybrané pragmatické moduly. Pro více informací o pragmatech navštivte příslušnou část dokumentace.

PragmaVýznam
attributesnastavuje atributy podprogramům
basemodifikuje pole @ISA (více bude řečeno v souvislosti s dědičností)
bigintmatematické operace jsou přetíženy tak, jako bychom pracovali s modulem Math::BigInt
bignumjako bigint, ale dokáže pracovat i s Math::BigFloat
bigratjako bignum, ale podporuje práci se zlomky
constantdefinuje konstantu, která je read only
diagnosticsdlouhé výpisy při chybách; lze použít ještě -verbose
ifna základě výsledku vyhodnocení výrazu dokáže načíst modul
integerceločíselný režim
libmění obsah pole @INC
localedefinuje národní prostředí (více zde)
overloadpřetěžování operací; budeme se mu věnovat po probrání objektově-orientovaného programování
reupravuje chování regulárních výrazů (něco bylo napsáno zde)
sigtrapzpracování signálů
strictstriktní režim
subsdeklarace podprogramů
utf8podpora kódování utf8
varsdeklarace proměnných; dnes se nahrazuje deklarací pomocí our
warningszobrazuje varování; funguje podobně jako přepínač -w

Nyní si k některým pragma modulům uvedeme více detailů. Kompletní informace jsou opět v dokumentaci.

Další vlastnosti strict

Direktivu strict již běžně používáme. Zmíníme se o ní však ještě jednou, protože jsme dosud přesně nedefinovali, co vlastně zakazuje. Použití příkazu use strict; zakazuje použití potenciálně nebezpečných konstrukcí. Jedná se o tři typy konstrukcí:

  1. nedeklarované proměnné - všechny proměnné, které nejsou deklarované pomocí my, our, vars, plně kvalifikované nebo importované
  2. holá slova - to jsou neuvozené řetězce, nedeklarované podprogramy apod.
  3. symbolické odkazy

Uvedením parametru lze docílit toho, aby byl zakázán jen určitý typ konstrukce. Příkaz use strict 'vars'; zakazuje nedeklarované proměnné, parametr 'subs' zakazuje holá slova a 'refs' symbolické odkazy. Nicméně toto separování použijeme spíše výjimečně.

Konstanty

Pragma constant, jak je již z názvu patrné, vytváří konstanty. Konstanta je symbolem s hodnotou, kterou nelze přepisovat. Definicí konstanty docílíme stejného výsledku, jakého bychom dosáhli definicí podprogramu, jež by vracel konstantní data.

use constant PI => 3.141592;

Přiřadili jsme symbolickému jménu PI hodnotu. Tato hodnota je neměnná a lze ji pouze číst. Po vytvoření konstanty s ní můžete nakládat podobně jako s obyčejnou proměnnou.

print PI;
$polomer = 3;
$obsah = PI * $polomer ** 2;
print $obsah;

Přes odkaz lze do konstant ukládat i seznamové hodnoty.

use constant SEZNAM => 1, 2, 3;
@pole = SEZNAM;

Mohlo by se zdát, že lze ukládat libovolně složité datové struktury a to pomocí odkazů. Ukládat je sice lze, ale má to háček. Konstantní totiž bude odkaz a ne hodnoty, na které ukazuje. Ty můžeme měnit.

use constant PLAT => {
    "reditel" => 40000,
    "zastupce" => 25000
};
PLAT->{"reditel"} = 30000;
print PLAT->{"reditel"};

Matematika vyšších čísel

Pro počítání s neomezeně dlouhými čísly lze užít pragmat bigint a bignum. bigint přetěžuje matematické operace pomocí modulu Math::BigInt. Můžeme tak provést například následující operaci.

use bigint;
print 2**128;

Získáme výsledek 340282366920938463463374607431768211456. Kdybychom bigint nepoužili, dostaneme pouze zaokrouhlenou hodnotu 3.40282366920938e+38.

bigint a bignum mají několik voleb, které dále upřesňují jeho chování. Volba a zapíná podporu zaokrouhlování. Pro nastavení zaokrouhlování na 11 platných čísel zavedeme modul tímto způsobem.

use bigint "a", 11;

Přesnost lze nastavit i na základě pozice oproti desetinné čárce. Jako parametr volbě p předáme kladné nebo záporné číslo, podle toho na jaké straně od desetinné čárky se bude zaokrouhlovat. Zkusíme zaokrouhlit číslo na 2 desetinná místa.

use bignum "p", -2;
print 2**128 + 0.123456789;

Nakonec si zmiňme ještě dvě volby. Volba t zapíná trasovací režim a volba v vypisuje názvy a verze všech použitých modulů.

Matematika desetinných zlomků

Pragma bigrat je opět rozšířením bignum. Umožňuje počítat se zlomky bez převádění na desetinná čísla. Matematické operátory jsou přetíženy tak, že vracejí řetězec ve formátu zlomku.

use bigrat;
my $a = 1/3;
my $b = 2/5;
print $a + $b, "\n"; #vytiskne 11/15
print $a * $b, "\n"; #vytiskne 2/15

Celočíselná matematika

Pragma integer umožňuje pracovat s čísly výhradně jako integery. Přepnutí do celočíselného režimu provedeme tímto příkazem.

use integer;

Nyní bude desetinná část po provedení matematických operací vždy odříznuta. Pro porovnání uveďme též to samé v desetinné aritmetice.

use integer; print 7 / 3, "\n"; #vytiskne 2
no integer; print 7 / 3, "\n";  #vytiskne 2.33333333333333

Používání systémových zdrojů

Přestože pragma less zatím není implementována a lze ji čekat až ve vyšší verzi Perlu, uvedeme si pro zajímavost její funkci, neboť může leckoho zaujmout. Pomocí ní budeme moci udělat vlastní kompromis mezi mírou použití operační pamětí a časem procesoru. less říká, čeho se má používat méně.

use less "memory";
use less "CPU";

Tímto máme za sebou většinu těch nejčastějších pragmat. Některé již známe z minulých dílů, ale pár jich na nás ještě v budoucnu čeká.

Online verze článku: http://www.linuxsoft.cz/article.php?id_article=1290