LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> PostgreSQL (9) – SELECT III

V tomto díle budou ukázány funkce pro zpracování obsahu textových řetězců a funkce pro zpracování binárních řetězců.

18.4.2005 15:00 | MaReK Olšavský | Články autora | přečteno 19668×

Práce s řetezci

PostgreSQL nabízí mnoho funkcí pro zpracování řetezců na straně serveru, které jsou samozřejmě řešitelné i ve scriptu, nebo programu, ale jak již bylo uvedeno jejich použití v SQL dotazech je rychlejší a lze ušetřit přenos mnoha redundantních dat. Stejně jako u matematických funkcí lze funkce zanořovat do sebe.

funkce typ návratové hodnoty popis příklad
(text1)||(text2) text Spojení řetězců SELECT 'ahoj '||'světe'
bit_length(text) integer Délka řetězce v bitech SELECT bit_lentgh('Serial pisu na Apple iBook')

char_length(text)
character_length(text)
integer Počet znaků v řetězci SELECT char_length('Penguin')
convert(text using conversion_name) text Převod mezi kódovými tabulkami, conversion_name je definován pomocí CREATE CONVERSION, převody, které jsou k dispozici bez předefinování jsou v další tabulce SELECT CONVERT('chrastění' USING iso_8859_2_to_utf_8)
Lower(text) text Převod všechznaků v řetězci na minusky (malá písmena) SELECT LOWER('Volání RODU z Osady u řeky')
octet_length(text) integer Délka řetězce v bytech SELECT OCTET_LENGTH('Gentoo Rules')
overlay(text1 placing text2 from integer1 [for integer]) text Řetězec2 je vložen do řetězce1 od znaku číslo integer1 (konec je odříznut), je-li uveden parametr for, je v původním řetězci nahrazeno integer2 znaků od pozice integer1 SELECT OVERLAY('ekonomika' PLACING 'conomi' FROM 2 FOR 7);
position(castextu in text) integer Pozice prvního znaku řetězce castextu v text SELECT POSITION('pp' IN 'apple';
substring(text [from integer][for integer] text Vrací část řetězce, není-li uveden parametr from, je vrácena část od 1. znaku, parametr for udává kolik znaků bude vráceno není-li uveden parametr for, budou vráceny všechny znaky do konce řetězce. SELECT SUBSTRING('kubuntu',2)
substring(text from vzorek) text Vrací část řetězce, část řetězce musí odpovídat vzorku podle regulárního výrazu podle normy POSIX SELECT SUBSTRING('Kubuntu' FROM '^...');
substring(text from vzorek for escape) text Vrací část řetězce, podobné, jako předchozí případ, ale podle normy SQL  
trim([leading|trailing|both][znaky] from text) text Oříznutí znaků z řetězce, podle direktivy zepředu, z konce, či s obou stran řetězce SELECT TRIM(LEADING 'u' FROM 'ubuntu');
upper(text) text Převod řetězce na verzálky (velká písmena) SELECT UPPER('Mandrake LiNux');
ascii(text) integer ASCII kód prvního znaku z řetězce SELECT ASCII('S');
btrim(text1, text2) text Oboustranné oříznutí nejdelší kombinace znaků uvedené v parametru text2 z řetězce text2 SELECT BTRIM('acbacpepacccaacba','abc');
chr(integer) znak Znak, který odpovídá ascii kódu předanému v parametru SELECT CHR(67);
convert(text1, zdroj_kódování, cílové_kódování) text Převod řetězce ze zdrojové do cílové znakové sady SELECT CONVERT('žížala','LATIN2','UNICODE');
decode(text, typ) bytea Převod binárních dat do řetězce, typ je jeden z base64, hex, escape SELECT DECODE('4e696b697461','hex')
encode(data, typ) text Převod řetězce na binární data, inverzní funkce vůči decode, vstupní parametr je typu bytea SELECT ENCODE('Nikita','hex')
initcap(text) text Zkonveruje první písmeno každého slova na verzálku SELECT INITCAP('Mary měla jehňátko');
length(text) integer Délka řetězce SELECT LENGTH('Řetězec ke spočítání délky');
lpad(text, length, text2) text Doplnění řetězce v parametru text řetězcem text2 na délku length, pokud je doplňující řetězec nestačí k doplnění na potřebnou délku, je cyklicky opakován, jestliže je součet obou řetězců delší, je doplnující řetězec oříznut. SELECT LPAD('Ubuntu',25,' je nejzajímavější Debian based distro...');
ltrim(text, text2) text Z řetězce v parametru text jsou zleva oříznuty veškeré znaky, které jsou v parametru text2 SELECT LTRIM('xxxuaMephisaa','xua');
pg_client_encoding() name Aktuální kódová stránka na straně klienta  
quote_ident(text) text Vrací řetězec v uvozovkách, aby byl použitelný jako SQL identifikátor. Řetězec je vložen do uvozovek jen v nutných nutných případech, vložené uvozovky jsou zdvojené SELECT QUOTE_IDENT('tučňákovo zákoutí');
quote_literal(text) text Vrací řetězec v apostrofech pro použití jako řetězec, vnořené apostrofy jsou zdvojeny SELECT QUOTE_LITERAL ('O\'Hara');
repeat(text, integer) text Zopakuje řetězec SELECT REPEAT('ahoj ',2);
replace(text, text2, text3) text Nahradí v řetězci text všechny výskyty text2 řetězcem text3 SELECT REPLACE('Ubaktu','ak','un');
rpad(text, integer, text) text Ekvivalentní lpad, ale dopňuje zprava  
rtrim(text, text) text Ekvivalentní ltrim, ale odstraňuje zprava  
split_part(text, text2, integer) text Z textu text obsahujícího oddělovače text2 vrátí část, která má pořadové číslo integer SELECT SPLIT_PART('ovoce;kiwi;ks;3',';',4) AS jednotkovacena
strpos(text, text2) integer Vyhledá podřetězec, ekvivalentní funkci position, ale parametry jsou obráceně SELECT STRPOS('LinuxFromScratch','xf');
substr(text, integer1, integer2) text Vrací podřetězec, ekvivalentní funkci substring SELECT substr('Arch Linux',1,4);
to_ascii(text, encoding) text Převod z kódování určeného parametrem encoding do ASCII, funguje jen pro kódování LATIN1, LATIN2 a WIN1250, od verze PgSQL i LATIN9 SELECT TO_ASCII('Řeřicha', LATIN2);
to_hex(integer nebo bigint) text Převod čísla do jeho hexadecimálního tvaru SELECT TO_HEX(678992);
translate(text, text2, text3) text Znaky z text, které odpovídají znakům z text2, jsou nahrazeny znaky z text3 na odpovídající pozici SELECT TRANSLATE('aleceta','lt','bd')

Funkce convert slouží k převodu mezi kódovými stránkami, konverzní názvy jsou v prostém seznamu bez dalšího vysvětlování. Logika tvoření těchto názvů je vychozikodovani_to_cilovekofovani. Seznam konverzních jmen: ascii_to_mic, ascii_to_utf_8, big5_to_euc_tw, big5_to_mic, big5_to_utf_8, euc_cn_to_mic, euc_cn_to_utf_8, euc_jp_to_mic, euc_jp_to_sjis, euc_jp_to_utf_8, euc_kr_to_mic, euc_kr_to_utf_8, euc_tw_to_big5, euc_tw_to_mic, euc_tw_to_utf_8, gb18030_to_utf_8, gbk_to_utf_8, iso_8859_10_to_utf_8, iso_8859_13_to_utf_8, iso_8859_14_to_utf_8, iso_8859_15_to_utf_8, iso_8859_16_to_utf_8, iso_8859_1_to_mic, iso_8859_1_to_utf_8, iso_8859_2_to_mic, iso_8859_2_to_utf_8, iso_8859_2_to_windows_1250, iso_8859_3_to_mic, iso_8859_3_to_utf_8, iso_8859_4_to_mic, iso_8859_4_to_utf_8, iso_8859_5_to_koi8_r, iso_8859_5_to_mic, iso_8859_5_to_utf_8, iso_8859_5_to_windows_1251, iso_8859_5_to_windows_866, iso_8859_6_to_utf_8, iso_8859_7_to_utf_8, iso_8859_8_to_utf_8, iso_8859_9_to_utf_8, johab_to_utf_8, koi8_r_to_iso_8859_5, koi8_r_to_mic, koi8_r_to_utf_8, koi8_r_to_windows_1251, koi8_r_to_windows_866, mic_to_ascii, mic_to_big5, mic_to_euc_cn, mic_to_euc_jp, mic_to_euc_kr, mic_to_euc_tw, mic_to_iso_8859_1, mic_to_iso_8859_2, mic_to_iso_8859_3, mic_to_iso_8859_4, mic_to_iso_8859_5, mic_to_koi8_r, mic_to_sjis, mic_to_windows_1250, mic_to_windows_1251, mic_to_windows_866, sjis_to_euc_jp, sjis_to_mic, sjis_to_utf_8, tcvn_to_utf_8, uhc_to_utf_8, utf_8_to_ascii, utf_8_to_big5, utf_8_to_euc_cn, utf_8_to_euc_jp, utf_8_to_euc_kr, utf_8_to_euc_tw, utf_8_to_gb18030, utf_8_to_gbk, utf_8_to_iso_8859_1, utf_8_to_iso_8859_10, utf_8_to_iso_8859_13, utf_8_to_iso_8859_14, utf_8_to_iso_8859_15, utf_8_to_iso_8859_16, utf_8_to_iso_8859_2, utf_8_to_iso_8859_3, utf_8_to_iso_8859_4, utf_8_to_iso_8859_5, utf_8_to_iso_8859_6, utf_8_to_iso_8859_7, utf_8_to_iso_8859_8, utf_8_to_iso_8859_9, utf_8_to_johab, utf_8_to_koi8_r, utf_8_to_sjis, utf_8_to_tcvn, utf_8_to_uhc, utf_8_to_windows_1250, utf_8_to_windows_1251, utf_8_to_windows_1256, utf_8_to_windows_866, utf_8_to_windows_874, windows_1250_to_iso_8859_2, windows_1250_to_mic, windows_1250_to_utf_8, windows_1251_to_iso_8859_5, windows_1251_to_koi8_r, windows_1251_to_mic, windows_1251_to_utf_8, windows_1251_to_windows_866, windows_1256_to_utf_8, windows_866_to_iso_8859_5, windows_866_to_koi8_r, windows_866_to_mic, windows_866_to_utf_8, windows_866_to_windows_1251, windows_874_to_utf_8.

PostgreSQL kromě standardních textových řetězců podporuje i řetězce binární, které byly popsány v úvodních dílech seriálu, kdy byly popisovány datové typy. Funkce pro práci s nimi jsou stejné jako pro práci se standardními řetězci, ale mají některé drobné odlišnosti ve vstupních datech a návratových hodnotách.

funkce Návratový typ popis příklad
|| bytea spojení dvou řetězců SELECT ('\\\\Post'::bytea || '\\047gres\\000'::bytea);
octet_length(text) integer počet bytů v binárním řetězci SELECT octet_length('cGFtcGVsablrYQ==')
position(text in text2) integer Pozice řetězce text v text2 SELECT POSITION('\\000be'::bytea in 'a\\000beceda'::bytea);

substring(text [from integer][for integer2])

bytea část řetězce text, je-li uveden parametr from, část začíná od toho znaku, není-li uvede, výběr jede od počátku, parametr for udává délku výběru, není-li uveden, bude do konce SELECT SUBSTRING('Uče\\007bnice jazyka java'::bytea FROM 5);
trim([both] vzorek from text) bytea odstranění nejdelších opakování vzorku z textu. Pracuje stejně jako stejnojmenná funkce pro klasické řetězce SELECT TRIM('\\005'::bytea FROM '\\005\\005NVU user\\005'::bytea);
get_byte(text, offset) integer Výběr znaku na pozici offset z textu SELECT GET_BYTE('\\000Nějaký řetězec'::bytea, 5);
set_byte(text, offset, znak) bytea Nastavení byte v řetězci SELECT SET_BYTE('Fa\\009ntomas'::bytea,3,'_');
get_bit(text, offset) integer Hodnota bitu na pozici určené parametrem offset SELECT GET_BIT('Žrádlo\\032pro kočky',57);
set_bit(text, offset, hodnota) bytea Nastavení bitu v textu na pozici udané offsetem na hodnotu SELECT SET_BIT('xxxu\\000',15,1);
btrim(text1, text2) bytea Odstranění nejdelšího opakování vzorku text2 z řetězce text1 SELECT BTRIM('\\008\\008Řetězec\\008'::bytea, '\\008'::bytea);
length(text) integer Délka binárního řetězce SELECT LENGTH('\\001Délka'::bytea);

encode(text, typ)

text Zakódování binárního řetězce do ASCII reprezentace, podporované typy jsou: base64, hex, escape SELECT ENCODE('\\005123\\000'::bytea, 'escape');
decode(text, typ) bytea Dekódování ASCII řetězce do binárního, typ je stejný jako v předchozím případě  

Funkce pro práce s řetězci pracují s typy char, character varying, char a text. Z výkonostních důvodů je vhodnější používat práci nad pevnou délkou řetězce, byť za cenu obětování prostorové kapacity disku na serveru.

Samozřejmostí je možnost používání více zpracovávajících funkcí v jednom dotazu (výběru) a tyto kombinovat případně i s funkcemi aritmetickými. Pravděpodobně nejpoužívanějšími funkcemi budou trimovací funkce a převod mezi kódováním. Výběr kódování může být řízen dynamicky z aplikace podle platformy klienta.

Závěr

Tento díl byl druhý z těch, které jsou v podstatě jen výčtem funkcí s jejich velmi hrubým popisem. Z důležitých a používaných funkcí zbývají tři rodiny funkcí, pro práci s datumem/časem, se síťovými hodnotami a s geometrickými daty. Poté přijde něco malinko složitějšího.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

kolik se plati od radky? 18.4.2005 15:35 Johann von Nepomuk
L Re: kolik se plati od radky? 18.4.2005 17:16 MaReK Olšavský
  L Re: kolik se plati od radky? 19.4.2005 12:59 Štěpán Vacek
    L Re: kolik se plati od radky? 19.4.2005 14:14 MaReK Olšavský
      L Re: kolik se plati od radky? 19.4.2005 17:41 Petr Zajíc
        |- Re: kolik se plati od radky? 19.4.2005 18:09 MaReK Olšavský
        L Re: kolik se plati od radky? 20.4.2005 07:49 MaReK Olšavský
pgAdmin pro MDK10.1 18.4.2005 15:43 Radek.kania
  L Re: pgAdmin pro MDK10.1 18.4.2005 17:20 MaReK Olšavský
Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

13.2.2018 0:41 /František Kučera
Únorový pražský sraz OpenAltu se koná 15. 2. 2018 a tentokrát se vydáme na návštěvu do jednoho pražského datacentra. Sejdeme se v 17:50 v severovýchodní části nástupiště tramvajové zastávky Koh-I-Noor. Po exkurzi se přesuneme do restaurace U Pštrosa (Moskevská 49), kde probereme tradiční témata (svobodný software a hardware, DIY, CNC, SDR, 3D tisk…) a tentokrát bude k vidění i IoT brána od The Things Network.
Přidat komentář

11.2.2018 23:11 /Petr Ježek
Hledáte lehký a rychlý prolížeč PDF souborů? Pokud vás již omrzelo čekat na načítání stránek či jiné nešvary, zkuste xreader.
Přidat komentář

11.2.2018 20:35 /Redakce Linuxsoft.cz
Třetí ročník odborné IT konference na téma Cloud computing v praxi proběhne ve čtvrtek 1. března 2018 v konferenčním centru Vavruška, v paláci Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 (u metra Karlovo náměstí) od 9:00 hod. dopoledne do cca 16 hod. odpoledne. Konference o trendech v oblasti cloud computingu nabídne i informace o konkrétních možnostech využívání cloudů a řešení vybraných otázek souvisejících s provozem IT infrastruktury.
Přidat komentář

15.1.2018 0:51 /František Kučera
První letošní pražský sraz se koná již tento čtvrtek 18. ledna od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Vítáni jsou všichni příznivci svobodného softwaru a hardwaru, ESP32, DIY, CNC, SDR nebo dobrého piva. Prvních deset účastníků srazu obdrží samolepku There Is No Cloud… just other people's computers. od Free Software Foundation.
Přidat komentář

14.11.2017 16:56 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tradičně první čtvrtek před třetím pátkem v měsíci: 16. listopadu od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

12.11.2017 11:06 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: 4. ročník odborné IT konference na téma Datová centra pro business proběhne již ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v konferenčním centru Vavruška, v paláci Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 (u metra Karlovo náměstí) od 9:00. Konference o návrhu, budování, správě a efektivním využívání datových center nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky, např Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je využít pro vlastní prospěch? Jak zajistit pro firmu či jinou organizaci odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybrat dodavatele služeb? Jak volit součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně spravovat datové centrum? Jak eliminovat možná rizika? apod.
Přidat komentář

13.9.2017 8:00 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tentokrát netradičně v pondělí: 18. září od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

3.9.2017 20:45 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: Dne 21. září 2017 proběhne v Praze konference "Mobilní řešení pro business". Hlavní tématy konference budou: nejnovější trendy v oblasti mobilních řešení pro firmy, efektivní využití mobilních zařízení, bezpečnostní rizika a řešení pro jejich omezení, správa mobilních zařízení ve firmách a další.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

20.2.2018 18:48 / Ivan Majer
portal

20.2.2018 15:57 / Jan Havel
Jak využíváte služby cloudu v podnikání?

16.1.2018 1:08 / Ivan Pittner
verejna ip od o2 ubuntu

15.1.2018 17:26 / Mira Harvalik
Re: Jak udělat HTML/Javascript swiping gallery do mobilu?

30.12.2017 20:16 / Michal Knoll
odmocnina

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2018) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze