LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> PostgreSQL (7) - Výběr dat z databáze

Data uložená v databázi je třeba nějakým relativně rozumným způsobem vybírat, filtrovaně a s možností využití relací na další data z jiných tabulek.

25.3.2005 15:00 | MaReK Olšavský | Články autora | přečteno 24553×

Základy výběru

Výběr dat z databáze je jednoduše realizován pomocí příkazu SELECT sloupce FROM tabulka, kde sloupce označují data, která budou ve výběru, názvy se oddělují čárkami, data z tabulky je možné ihned zpracovat funkcemi a náhradní znak, pokud je třeba vybrat celé řádky je * (hvězdička). Tabulka označuje tabulku, ze které jsou data vybírána. Příkaz SELECT má několik dalších volitelných parametrů, které budou uvedeny níže. Název tabulky je možné vložit pomocí prostého názvu (například users).

V praxi je znacne nevhodne vybirat z tabulky vsechna data, proto je vhodné vyjmenovat jen sloupce, které jsou třeba v dalším kroku zpracovaných dat. Toto souvisí především s rychlostí. V příštím díle bude vysvětleno urychlení výběrů pomocí indexace databáze a další zrychlení souvisí s pohledy (views), které budou vysvětleny v některém z pozdějších dílů.

V tabulce, která byla vytvořena v minulém díle lze nyní, pokud v ní jsou nějaká data, provést několik výběrů. Níže je uvedena ukázka výběru všech položek a druhým dotazem výběr pouze jména a stavu uživatele.

SELECT * FROM users;
 id | login |    pwd    | visible | hash        
----+--------+------------------+---------+---------
 5 | petr  | petr       | t    |
 1 | jana  | jana       | f    |
 2 | petra | petra      | f    |
 0 | vladka | 123       | f    |
(4 řádek)

SELECT login, visible FROM users;
 login | visible 
--------+---------
 petr  | t
 jana  | f
 petra | f
 vladka | f
(4 řádek)

Pomocí klíčového slova AS lze ovlivnit, pod jakým názvem budou navráceny sloupečky tabulky, prřípadně při spojování tabulek lze takto definovat zástupné jméno tabulek.

Klauzule WHERE

SQL umožňuje zůžit výběr vět, které databáze vrátí k dalšímu zpracování. Ke zúžení slouží klauzule WHERE, za kterou se napíší podmínky, které je možné spojovat pomocí logických spojek. Pro tabulky, které byly vytvořeny pro tento text, lze výběrem SELECT * FROM users WHERE visible="t"; získat všechna data o uživatelích, kteří jsou dostupní, viditelní. Dotazem SELECT * FROM users WHERE ((visible="f") AND (id>=2)) data nedostupných uživatelů s id>=2.

Pomocí restrikce WHERE lze tabulky i spojovat do relací, ale k tomuto by měl sloužit především příkaz JOIN, který bude vysvětlen níže.

V definované tabulce lze nyní provést výběr uživatelů, kteří mají parametr visible nastavený na "True" (PosgtreSQL jej vrací jako "t"), v dalším příkladě je výběr loginu a hesla uživatelů s parametrem id>=2 a v posledním příkladě je výběr vět, které splňují podmínky, kdy je jejich viditelnost nastavena na "False" a id>=2 a login bude vrácen jako jméno.

SELECT * FROM users WHERE visible='t';
 id | login |    pwd    | visible |   hash
----+-------+------------------+---------+------------------
 5 | petr | petr       | t    |
(1 řádka)

SELECT login, pwd FROM users WHERE id>=2;
 login |    pwd      
-------+----------------------
 petr | petr
 petra | petra
(2 řádek)

SELECT login AS jmeno, pwd FROM users WHERE id>=2 AND visible='t';
 jmeno |    pwd
-------+-------------------
 petr | petr
(1 řádka)

Klauzule ORDER BY

Pořadí vět ve výsledku lze ovlivnit pomocí přidání Klausule ORDER BY (seřadit dle), za kterou je uveden sloupeček podle kterého se má řadit, případně lze uvést směr řazení na sestupný (ASC), nebo sestupný (DESC), tato direktiva se udává za název sloupečku. Je možné nastavit řazení podle více sloupečků, v tom případě se neudává znovu klauzule order, ale jen název sloupečku, podle kterého se má řadit a případně direktivu směru. Výchozí směr je nastaven na vzestupný (ASC). Udání směru třídění se dáva za omezení vět ve výběru pomocí WHERE.

SELECT id, login AS jmeno, pwd AS heslo FROM users WHERE id>=1 ORDER BY id DESC;
 id | jmeno |   heslo
----+-------+-----------------
 5 | petr | petr
 2 | petra | petra
 1 | jana | jana
(3 řádek)

Sdružování záznamů - GROUP BY a HAVING

Ke sdružení řádků, podle stejných hodnot lze použít 2 funkce - GROUP BY a HAVING. Použití těchto funkcí s sebou přináší drobnou nesnáz, že je možné je použít jen v dotazech obsahujících agregační funkce (SUM, AVG, ...), které budou vysvětleny v dalším textu. Vhodným příkladem je užití k analýze návštěv WWW serveru, kdy záznamy jednotlivých návštěv jsou potřeba málokdy, ale většinou je vypovídající statistika kolik mávštěv přišlo ve které dny, případně dělení na hodiny.

GROUP BY slouží jen ke sloučení řádků podle shodných hodnot ve sloupci/sloupcích, které jsou uvedeny za klíčovým spojením GROUP BY, pro sdružování je možné použít nejen názvy sloupců, ale i funkce ypracovávající hodnotu ze sloupce. Použití seskupování pomocí GROUP BY s sebou nese několik omezení v tom, co smí být ve výběru sloupců za příkazem SELECT:

 • konstanty
 • hodnoty, které jsou konstantní v rámci sdružované skupiny bez ohledu na to, jedná-li se o přímo o hodnotu, nebo o hodnotu zpracovanou některou z funkcí.
 • skupiny hodnot zpracované agregačními funkcemi (o těchto funkcích bude text některého z pozdějších dílů)

Klauzule HAVING doplnuje sdružování o filtraci pomocí agregačních funkcí, tzn., že zahrnuty budou pouze ty souhrné řádky, které vyhoví podmínce v klauzyli HAVING.

Pro další příklady je nutné definovat si další data do tabulky userdetails a vytvořit novou tabulku, kde budou jednotlivé objednávky (především kvůli detailům adresy, na kterou má být obědnávka po uzavření odeslána) a tabulka s detaily jednotlivých položek objednávky. SQL script, ve kterém je potřebný stav databáze naleznete ke stažení zde. Důvod k ukládání ceny produktu v momentě je ten, že změní-li se cena, je neslušné změnit cenu pro zákazníka (samozřejmě snížení je slušné promítnout a změnit všude, kde je v obědnávkách vyšší, při ukládání do ceníku, například triggerem).

Následující příklady ukazují slučování pomocí GROUP BY a HAVING, první příklad ukazuje výsledek, je-li mimo groupovací podmínku, nebo pomocí agregační funkci některý ze sloupců.

SELECT id_category, visible FROM products GROUP BY id_category;
ERROR: column "products.visible" must appear in the GROUP BY 
clause or be used in an aggregate function

SELECT id_category, visible FROM products GROUP BY id_category, visible;
id_category | visible 
------------+---------
     2 | t
     3 | t

SELECT id_category, visible, SUM(pieces*unitprice) AS hodnota_na_sklade FROM
products GROUP BY id_category,visible HAVING SUM(pieces*unitprice)>=100;
id_category | visible | hodnota_na_sklade 
------------+---------+-------------------
     2 | t    |      150.00
     3 | t    |      2750.00

Spojování tabulek

Data z tabulek lze spojovat do větších celků pomocí relací (odtud název relační databáze). Do standardu ANSI-92 se dá použít spojování pomocí restriktoru WHERE, od vzniku této normy funguje pro spojování databází standardizovaný příkaz JOIN, který má několik modifikátorů ovlivňujících spojování tabulek. S použitím WHERE se lze setkat především starších programátorů a pro začátečníky může být o něco přehlednější (zejména při spojování více tabulek). Použití JOIN má větší možnosti ovlivnění způsobu spojení tabulek.

Při spojování tabulek je nutné uvést názvy spojovaných tabulek a spojovací podmínky pro tyto tabulky. Při vyjmenovávání sloupečků je třeba předejít nejednoznačnostem v názvech (server tyto případy vyhodnotí jako chybu a dotaz není provede) buď pomocí názvu tabulky, za který se napíše název sloupce oddělený tečkou, nebo pomocí AS lze vytvořit zástupné jméno pro dotaz a použití je stejné jako u předchozího případu. Ve výběru se poté často používá klíčové slovo AS pro spřehlednění výstupních dat. Použití spojení pomocí WHERE i JOIN bude provedeno na tabulkách a datech připravených pro tento tutoriál.

Při použití WHERE je syntaxe SELECT sloupecky FROM tabulky WHERE spojovaci podminky AND dalsi podminky. Příklady osvětlí toto spojování jasněji, než teorie. V prvním příkladě je záměrně zavedená chyba v porušení nejednoznačnosti vybíraných řádků (id je v každé tabulce a PgSQL nedokáže rozlišit, ze které jej má vzít), názvy sloupečků ve výstupu jsou zpřehledněny použitím klauzule AS.

Spojování tabulek pomocí klauzule JOIN se vkládá za FROM místo názvu tabulky. Syntaxe je SELECT sloupce FROM tabulka1 JOIN tabulka2 ON spojovaci_podminka WHERE ostatni_podminky. JOIN se vždy nepoužívá ve své čisté formě nepoužívá, je k dispozici několik modifikací tohoto příkazu. Jsou shrnuty v následující tabulce:
tvar JOIN popis
INNER JOIN Pravděpodobně nejpoužívanější tvar, funkčně shodný s použitím jen JOIN. Do výstupu zahrne pouze řádky vyhovující spojovací podmínce za ON. Toto spojení tabulek je stejné, jako při použití vazební podmínky ve WHERE.
CROSS JOIN Kartézký součin řádků tabulky, neboli na výstupu jsou řádku z první tabulky postupně přiřazeny všechny hodnoty z tabulky druhé. Používá se bez spojovací podmínky ON. Toto propojení je realizovatelné i použitím SELECT sloupce FROM tabulka1, tabulka2 bez uvedení propojovací podmínky za WHERE.
LEFT [OUTER] JOIN Tabulka zleva je na výstup vrácena celá, doplněná o hodnoty z tabulky uvedené vpravo z vazební podmínky, pokud není vpravo odpovídající přes vazební podmínku, jsou hodnoty dopněny pomocí NULL v počtu odpovídajícím vybíraným sloupcům z levé strany výrazu. Klíčové slovo OUTER je nepovinné.
RIGHT [OUTER] JOIN Podobné jako v předchozím případě, ale kompletně je zobrazena tabulka nepravo, doplněná o hodnoty, případně o NULL, zleva.

Pro spojování 3 a více tabulek je třeba použít postupného spojení SELECT sloupecky FROM (tabulka1 LEFT JOIN tabulka2 ON vazeb_podminka) LEFT JOIN tabulka3 ON vazeb_podminka2. Přidání čtvrté a další tabulky se dělá obdobně.

SELECT id, login, first_name, sure_name, email, visible FROM users,
userdetails WHERE users.id=userdetails.id_user;
ERROR: column reference "id" is ambiguous

SELECT users.id AS id, login, first_name, surename, email, visible
FROM users, userdetails WHERE users.id=userdetails.id_user;
id | login | first_name | surename |   email   | visible 
---+-------+------------+----------+----------------+---------
 5 | petr | Petr    | Novák  | petrik@neco.cz | t
 5 | petr | Petr    | Novák  | novak@prvni.cz | t
(2 řádek)

SELECT t1.id AS id, login, first_name, surename, email, visible FROM users AS t1
LEFT OUTER JOIN userdetails AS t2 ON (t1.id=t2.id_user);
id | login | first_name | surename |   email   | visible 
---+--------+------------+----------+----------------+---------
 5 | petr  | Petr    | Novák  | petrik@neco.cz | t
 5 | petr  | Petr    | Novák  | novak@prvni.cz | t
 1 | jana  |      |     |        | f
 2 | petra |      |     |        | f
 0 | vladka |      |     |        | f
 3 | root  |      |     |        | t
(6 řádek)

Join poskytuje na výstup vždy kartézský součin řádků přes odpovídající vazební podmínku. Pokud jsou v zůžení sloupců jen data, která jsou pro několik vět stejná, na výstupu je několik opticky stejných řádků, čehož lze docílit například vynecháním sloupce email v dotazu z předchozího příkladu. Tyto duplicity, nebo spíše multiplicity, se odstraňují doplněním DISTINCT, nebo DISTINCT BY za příkaz SELECT. DISTINCT jen "zruší" duplicitní záznamy, DISTINCT BY umožňuje vyjmenovat do, závorek, sloupečky, podle nichž se odstraní duplicity, nemusí to být sloupečky, která jsou ve výstupu.

DISTINCT BY je rozšíření, které zavádí PgSQL na rámec normy. SQL92 definuje i příkaz DISTINCTROW, který sloučí pouze ty řádky ze spojení tabulek, které si odpovídají ve všech sloupcích.

Spojení téže tabulky

Tabulku lze spojit samu se sebou. Případ použití je získání seznamu, který je v jedné tabulce a věta obsahuje odkaz na větu, která je hierarchicky nad ní. V databázi, která je v tomto materiálu příkladová je to tabulka kategorií produktů. Toto spojení je pro začátečníky trochu obtížněji pochopitelné.

SELECT DISTINCT t1.id AS id, login, first_name, surename, visible FROM users AS t1
RIGHT JOIN userdetails AS t2 ON (t1.id=t2.id_user);
id | login | first_name | surename | visible 
---+-------+------------+----------+---------
 5 | petr | Petr    | Novák  | t
(1 řádka)

SELECT DISTINCT ON (t2.email) t1.id AS id, login, first_name,
surename, visible FROM users AS t1 RIGHT JOIN userdetails
AS t2 ON (t1.id=t2.id_user);
id | login | first_name | surename | visible 
---+-------+------------+----------+---------
 5 | petr | Petr    | Novák  | t
 5 | petr | Petr    | Novák  | t
(2 řádek)

SELECT DISTINCT t1.title, t1.description, t1.id, t1.id_parent FROM prodcategory AS
t1 LEFT JOIN prodcategory AS t2 ON t1.id=t2.id_parent ORDER BY id_parent;
  title   |          description          | id | id_parent 
--------------+---------------------------------------------------+----+-----------
 Linux    | Linux distributions                | 1 |     0
 Slackware  | Linuxová distribuce, která nemyslí        |  |
       | za uživatele při instalaci            | 3 |     1
 SLAX     | Mini Live založená na Slackware          | 4 |     3
 Vector Linux | Linuxová distribuce založená na Slackware     | 2 |     3
(4 řádek)

V posledním příkladu stačí teoreticky nastavit pořáteční podmínku pro získání hierarchie kategorií pro určitý výrobek. Například má-li zákazník zájem o SLAX, vidí jeho zařazení pod Slackware a to zařazené pod Linux (Linux má uveden id_parent=0, tzn. že je top level kategorie). V praxi se vytvoření této cesty dělá pomocí scriptu.

Závěrem

V tomto díle bylo vysvětlená základní práce s dotazem SELECT při získávání dat. V příštím díle bude další práce s příkazem SELECT a složené SELECTy.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

NATURAL JOIN 25.3.2005 16:22 Lukáš Jelínek
L Re: NATURAL JOIN 25.3.2005 16:51 MaReK Olšavský
Relační 31.3.2005 14:54 Lukáš Zapletal
Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

16.3.2018 22:01 /František Kučera
Kulatý OpenAlt sraz v Praze oslavíme klasicky: u limonády a piva! Přijďte si posedět, dát si dobré jídlo a vybrat z mnoha piv do restaurace Kulový blesk, který najdete v centru Prahy nedaleko metra I. P. Pavlova na adrese Sokolská 13, Praha 2. Sraz se koná ve čtvrtek 22. března a začínáme v 18:00. Heslo: OpenAlt. Vezměte s sebou svoje hračky! Uvítáme, když si s sebou na sraz vezmete svoje oblíbené hračky. Jestli máte nějaký drobný projekt postavený na Arduinu, nějakou zajímavou elektronickou součástku, či třeba i pěkný úlovek z crowdfundingové akce, neváhejte. Oslníte ostatní a o zábavu bude postaráno.
Přidat komentář

13.2.2018 0:41 /František Kučera
Únorový pražský sraz OpenAltu se koná 15. 2. 2018 a tentokrát se vydáme na návštěvu do jednoho pražského datacentra. Sejdeme se v 17:50 v severovýchodní části nástupiště tramvajové zastávky Koh-I-Noor. Po exkurzi se přesuneme do restaurace U Pštrosa (Moskevská 49), kde probereme tradiční témata (svobodný software a hardware, DIY, CNC, SDR, 3D tisk…) a tentokrát bude k vidění i IoT brána od The Things Network.
Přidat komentář

11.2.2018 23:11 /Petr Ježek
Hledáte lehký a rychlý prolížeč PDF souborů? Pokud vás již omrzelo čekat na načítání stránek či jiné nešvary, zkuste xreader.
Přidat komentář

11.2.2018 20:35 /Redakce Linuxsoft.cz
Třetí ročník odborné IT konference na téma Cloud computing v praxi proběhne ve čtvrtek 1. března 2018 v konferenčním centru Vavruška, v paláci Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 (u metra Karlovo náměstí) od 9:00 hod. dopoledne do cca 16 hod. odpoledne. Konference o trendech v oblasti cloud computingu nabídne i informace o konkrétních možnostech využívání cloudů a řešení vybraných otázek souvisejících s provozem IT infrastruktury.
Přidat komentář

15.1.2018 0:51 /František Kučera
První letošní pražský sraz se koná již tento čtvrtek 18. ledna od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Vítáni jsou všichni příznivci svobodného softwaru a hardwaru, ESP32, DIY, CNC, SDR nebo dobrého piva. Prvních deset účastníků srazu obdrží samolepku There Is No Cloud… just other people's computers. od Free Software Foundation.
Přidat komentář

14.11.2017 16:56 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tradičně první čtvrtek před třetím pátkem v měsíci: 16. listopadu od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

12.11.2017 11:06 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: 4. ročník odborné IT konference na téma Datová centra pro business proběhne již ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v konferenčním centru Vavruška, v paláci Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 (u metra Karlovo náměstí) od 9:00. Konference o návrhu, budování, správě a efektivním využívání datových center nabídne odpovědi na aktuální a často řešené otázky, např Jaké jsou aktuální trendy v oblasti datových center a jak je využít pro vlastní prospěch? Jak zajistit pro firmu či jinou organizaci odpovídající služby datových center? Podle jakých kritérií vybrat dodavatele služeb? Jak volit součásti infrastruktury při budování či rozšiřování vlastního datového centra? Jak efektivně spravovat datové centrum? Jak eliminovat možná rizika? apod.
Přidat komentář

13.9.2017 8:00 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt – tentokrát netradičně v pondělí: 18. září od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

20.2.2018 18:48 / Ivan Majer
portal

20.2.2018 15:57 / Jan Havel
Jak využíváte služby cloudu v podnikání?

16.1.2018 1:08 / Ivan Pittner
verejna ip od o2 ubuntu

15.1.2018 17:26 / Mira Harvalik
Re: Jak udělat HTML/Javascript swiping gallery do mobilu?

30.12.2017 20:16 / Michal Knoll
odmocnina

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2018) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze