LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> PostgreSQL (4) - Datové typy, vytvoření tabulek

V dnešním díle se podíváme na vytvoření databázových tabulek a na typy proměných, které nám PostgreSQL poskytuje.

23.11.2004 13:00 | MaReK Olšavský | Články autora | přečteno 30007×

Komerční sdělení: Pořádáme Kurzy PgSQL

V minulém díle jsem psal o instalaci a prvovytvoření uživatele a databáze pomocí příkazů creteuser a createdb. Pokud si to nepamatujete, podívejte se, protože v tomto pokračování budete potřebovat jak uživatele, tak databázi. Nejdříve napíšu něco o typech (proměnných), které můžete použít. Předpokládám, že není třeba se dnes již zabývat PgSQL před verzí 7, protože tam jsou některé typy trochu jinak.

Proměnné

Proměnné můžeme rozdělit do několika skupin a to celočíselné, v plovoucí desetinné čárce (reálné), časovodatumové a znakové. Pro znalce MySQL mám jednu smutnou zprávu, PgSQL nezná výčtový typ enum (můžete jej ale definovat jako vlastní typ), ale má jiné typy, třeba geometrické, síťové i binární a s autoinkrementačními se zachází jinak, trochu logičtěji, alespoň podle mého názoru. Při definici tabulky můžeme každý typ ještě nějakým způsobem dále modifikovat, třeba zakážeme nevložení hodnoty, či předepíšeme defaultní hodnotu. Občas (většinou) se nám budou tato nastavení překrývat.

Celočíselné typy (integer)

Základní typ proměnné, používá se například (a většinou) pro vyjádření pozice, výšky, hmotnosti, ... Tento typ máte k dispozici v několika délkách a volba je jen na Vás, respektive na potřebách Vaší aplikace.

Jméno Velikost (v bytech) rozsah
smallint 2 byty -32768 .. +32767
integer 4 byty -2147483648 .. +2147483647
bigint 8 bytů -9223372036854775808 .. 9223372036854775807
serial 4 byty -2147483648 .. +2147483647
bigserial 8 bytů -9223372036854775808 .. 9223372036854775807

Tak toto jsou základní celočíselné typy. Už z názvů je vidět, které lze používat jako autoinkrementační identifikátory. Jsou to serial a bigserial. Troufám si tvrdit, že pro většinu (web)aplikací bude stačit typ serial.

Reaálné typy

... neboli typy s plovoucí desetinnou čárkou. Nejčastěji používaný typ z číselných. Používá třeba k vyjádření peněz...

Jméno Velikost (v bytech) rozsah
decimal proměnlivá (skoro) neomezený
numeric proměnlivá (skoro) neomezený
real 4 byty přesnost na 6 desetinných míst
double precision 8 bytů přesnost na 15 desetinných míst
money 4 byty -21 474 836,48 .. +21 474 836,47

Snad mi ti, kteří koukali dokumentaci prominou, že jsem typ money přiřadil k reálným typům, přestože v původní dokumntaci je vyjmut mimo. Je to typ, kdy máte k dispozici napevno 2 desetinná místa. Jeho rozsah ale limituje použití. Pokud budete třeba psát webshop, je málo pravděpodobné, že dojdete na jeho hranice u objednávky a cen zboží, ale kdyby se jednalo třeba o databázi pro makléře, nebo pojišťovny, neřku-li banky, budete na hranici velmi rychle. Potom vám poslouží dobře dva typy, které popíšu dále.

Typy decimal a numeric jsou ekvivalentní, umožňující Vám nastavit délku do 1000 číslic a libovolnou přesnost. Jejich nevíhoda je, že pro řazení, porovnávání a další operace jsou o něco pomalejší. Při nastavení můžete mít jedině nenulovou délku a nulový, nebo kladný počet desetinných míst. Definice čísla je tedy v případě celých čísel DECIMAL(početČíslic) a v případě desetinných DECIMAL(početČíslic, zTohoDesetinných).

Řetězcové binární typy

Řetězcové typy slouží k uložení textů od délky 1 znaku až po snad neomezeno. Obvykle se první dva typy používají do délky 255 znaků, třetí jmenovaný pro neomezené texty a poslední pro binární data. Je to ale spíše otázka zvyku a discipliny, jako asi většina lidí jsem přešel na PgSQL z MySQL, takže používám typy ekvivalentně. Při neudání délky u char se implicitně počítá s jedním znakem a zavádí se speciální typ pro jména s délkou 64 znaků.

Jméno Použití
char(n); character(n) řetězec s pevnou délkou
varchar(n); character varying(n) řetězec s proměnnou délkou, maximálně n znaků
text řetězec s proměnnou, neomezenou délkou
char Jednoznaková proměnná
name Proměnná pro jména, pevná délka 64 znaků
bytea binární řetězec bez omezení délky
blob binární data
binary large object binární data jako výše

Character(n) a name mají pevnou délku řetězce a v praxi se to realizuje tak, že proměnné tohoto typu jsou zprava doplněny mezerami až do délky podle definice. Pokud Vás nic nenutí (třeba quota) používat řetězce s proměnnou délkou, je rychlejší používat proměnné s variabilní délkou. Věřte, nebo ne, ale server s nimi pracuje o poznání rychleji.

Pokud budete v svém produktu (lhostejno, či se jedná o PHP, nebo třeba Javu, Python) pracovat s kódováním UTF-8, které nemá všechny znaky s pevnou délkou a nebudete měnit kódování na db serveru z defaultního ISO-8859-1, doporučuji si nechat nějakou rezervu. Já jí dávám na 25%, takže pokud v formuláři mám pole s délkou 100 znaků, je tato položka ukládána do políčka dimenzovaného na 125 znaků. Zatím mi to kupodivu funguje.

Bytea použijete, když potřebujete uložit binární řetězce, tj. obsaující normální i netisknutelné znaky, jejichž interpretace je závislá na lokálních nastaveních. Protože práce s těmito daty je na samostatnou kapitolku, podíváme se na ní příště.

Bytea Vám může posloužit k uložení binárních dat, třeba obrázků, do PostgreSQL. Někdy později si můžeme ukázat, jak se to dá zrealizovat v praxi, ale nepovažuji to za moc čistý způsob. Lepší je uložit do PqSQL jen jméno soubotu a mít jej uložený přímo na HDD, protože si nepřiměřeně nezatěžujete server a nezpomalujete jej. Nároky na prostor jsou 4

Logické hodnoty

Tento typ se používá pro přepínače, kde stačí pouze hodnoty Ano a Ne, typ se jmenuje boolean, pro uložení ano můžeme použít hodnoty TRUE, 't', 'yes', 'y', '1' a pro uložení ne máme k dispozici varianty FALSE, 'f', 'false', 'no', 'n' a '0' (to je nula). Vyjádřeno v diskové kapacitě nám tento typ spotřebuje vždy 1 byte. Pokud si o data řekneme příkazem SELECT, vrací hodnoty 't' pro ano a 'f' pro ne, ale chování můžeme ovlivnit pomocí příkazu CASE.

Bitové řetězce

Pokud budete potřebovat uložit přepínačů poněkudsi více, doporučuji použít tento typ. Bitové řetězce obsahují jen hodnoty 1 (jedna) a 0 (nula). Při ukládání hodnot tohoto typu je třeba kus opatrnosti, protože byste si třeba mohli špatně definovat administrátorká práva. Pokud máte pevnou délku bitového řetězce, a zadáte jej kratší, bude zprava doplněn nulami. Pokud se pokusíte uložit řetězec, který obsahuje i něco jiného, než nuly a jedničky, povede to k chybě.

Existují 4 varianty, jak tento typ při vytváření tabulky definovat, jsou to BIT pro 1 bitovou proměnnou, BIT(n) pro nbitový řetězec, BIT VARYING(n) pro bitový řetězec o délce maximálně n a BIT VARYING pro libovolnou délku.

Zase platí co již bylo řečeno u řetězců, co má pevnou délku, je zpracováno rychleji.

Datum a čas

Tento typ můžete samozřejmě ukládat jako řetězec, ale přišli byste o spoustu možností při práci s ním.

Jméno Použití Délka Rozsah Přesnost
timestamp (p) [without time zone] Datum i čas bez časové zóny 8 bytů 4 713 př.n.l. .. 1 465 001 n.l. 1 mikrosekunda/14 číslic
timestamp (p) with time zone Datum i čas 8 bytů 4713 př.n.l. .. 1 465 001 n.l. 1 mikrosekunda/14 číslic
interval Interval mezi dvěma časy 12 bytů -178 000 000 .. 178 000 000 let 1 mikrosekunda
date datum 4 byty 4 713 př.n.l. .. 32 767 n.l. 1 den
time (p) [without time zone] čas bez zóny 8 bytů 00:00:00 - 23:59:59 1 mikrosekunda
time (p) with time zone čas se zónou 12 bytů 00:00:00+12 .. 23:59:59-12 1 mikrosekunda

U položek time, timestamp a interval můžete parametrem p zadat s jakou přesností potřebujete pracovat, největší mošná přesnost je na mikrosekundy, ale pokud náhodou neukládáte časy na kolo u monopostů F1, nebo IRL, budete stěží potřebovat přesnost větší, než na milisekundy. Časová zóna se udává jako relativní vůči UTC, tj. Grewinchskému času, který je navíc neměnný (nerozlišuje letní a zimní). Formát datumu i času si můžete upravit na evropské zvyklosti pomocí SET date TO 'US', nebo SET date TO 'European', anebo SET date TO 'NonEuropean' s variantou, jak chcete, například 'year before month'.

Modifikátory

Data v tabulce můžeme ovlivnit zadáním modifikátorů k té které konkrétní položce. Pomocí NOT NULL můžeme vynutit zadání hodnoty, to znamená, že když se pokusíme při ukládání dat do tabulky nevložit tuto proměnnou, uložení neproběhne, ale naopak nám server ohlásí chybu, dalším důležitým modifikátorem je DEFAULT, kterým předdefinováváme hodnotu, která bude použita při nezadání proměnná. Tyto dvě nastavení se překrývají a přesto je ve většině definic vidět něco ve stylu visible BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 'FALSE'. Lidé znající MySQL budou muset oželet modifikátor UNSIGNED, ale nepovažuji to za nevýhodu, protože pomocí typu NUMERIC jsme schopni vykrýt takřka jakékoliv hodnoty.

Vytvoření tabulky

Od této kapitoly dále budu pracovat nad reálným příkladem půjčovny DVD/videokazet, pro kterou v současnosti připravuji aplikaci, která pojede přes WWW rozhraní s možností rezervace DVD/VC od zákazníků přes web, protože zde se ukáží i další věci, jako jsou triggery a indexace.

Tato kapitolka ukáže, jak vytvoříte vlastní tabulky v již vytvožené databázi. Bude to jeden jednoduchý příklad, které napoví vše. Možná i proto bude tato kapitolka extrémě krátká, protože nejlepší je, když si co nejvíce odzkoušíte s.a.m.i.

Pro vytvoření tabulky musíte být buď v terminálu PostgeSQL s Vaší databází, kam se dostanete pomocí psql dbname, mém konkrétním případě pomocí psql pujcovna. Pokud jste zapoměli, jaké máte vytvořeny databáze na Vašem serveru, použijte psql -l a server Vám je sám prozradí.

Tabulku vytvoříme příkazem CREATE TABLE jménoTabulky (proměná typ modifikátory [, proměná typ modifikátory]);, takže například tabulku návštěvníků uděláme pomocí:

CREATE TABLE users(
  id bigserial NOT NULL,
  login char(50),
  firstname char(125),
  surename char(125),
  pwd char(32)
);
Jak prosté milý Watsone dalo by se říci.

Stejným způsobem můžete definovat tabulky další, další a tak dále, až se utabulkujete. Zvolte si jednotný styl pojmenovávání tabulek a proměnných v nich. Osvědčilo se mi třeba prefixovat tabulky patřící k jedné aplikace, protože třeba na webu můžete mít vícero "aplikací", ale ten u koho máte hosting Vám poskytne jen jednu databázi.

Zkuste si sami teď vytvořit tabulku, kde budete mít data pro jednotlivé DVD, videokazety a výpůjčky. Odzkoušíte si tak návrh databázové struktury i jednotlivých.

Závěrem

Dneska jsme se koukli na to jaké jsou základní typy proměnných PostgreSQL, do příštího týdne mi tu zbyly nějaké specifičtější typy, jako pole, geometrické typy, ... , podíváme se podrobněji na práci s datumem/časem a binátními řetězci. Pokusím se tam vejít i vkládání dat na server.

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Chybky 23.11.2004 21:07 MaReK Olšavský
L Re: Chybky 24.11.2004 14:40 Jan Houštěk
Schema 24.11.2004 16:08 Karel Benák
L Re: Schema 27.11.2004 08:51 MaReK Olšavský
Prosim o radu INFORMATION SCHEMA (metadata) 20.9.2006 23:28 Tomk
  L Re: Prosim o radu INFORMATION SCHEMA (metadata) 20.9.2006 23:31 Aleš Hakl
    L Re: Prosim o radu INFORMATION SCHEMA (metadata) 24.9.2006 16:27 Tomk
      L Re: Prosim o radu INFORMATION SCHEMA (metadata) 24.9.2006 16:51 Tomk
Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

5.3.2017 19:12 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: 23. března proběhne v Praze konferenci na téma Cloud computing v praxi. Hlavními tématy jsou: Nejžhavější trendy v oblasti cloudu a cloudových řešení, Moderní cloudové služby, Infrastruktura současných cloudů, Efektivní využití cloudu, Nástrahy cloudových řešení a jak se jim vyhnout.
Přidat komentář

27.2.2017 22:12 /František Kučera
Pozvánka na 137. sraz OpenAlt – Praha: Tentokrát jsme si pro vás připravili neobvyklou akci. Ve středu 1.3. v 17:30 nás přivítá sdružení CZ.NIC ve svých prostorách v Milešovské ulici číslo 5 na Praze 3, kde si pro nás připravili krátkou prezentaci jejich činnosti. Následně navštívíme jejich datacentrum pod Žižkovskou věží. Provedou nás prostory, které jsou běžnému smrtelníkovi nedostupné!
Po ukončení prohlídky se všchni odebereme do hostince U vodoucha, Jagelonská 21, Praha 3 pochutnat si na některém z vybraných piv či dát si něco na zub. Rezervaci máme od 19:30, heslo je OpenAlt.
Ale pozor! Do prostor datového centra máme omezený přístup, dostane se tam pouze 10 lidí! Takže kdo přijde dříve, ten má přednost, a občanky s sebou! Kdo nebude chtít na prohlídku datového centra, může se pomalu přesunout do hostince U vodoucha a u nepřeberné nabídky piv počkat na ostatní.
Přidat komentář

18.1.2017 0:49 /František Kučera
Členové a příznivci spolku OpenAlt se pravidelně schází v Praze a Brně. Fotky z pražských srazů za uplynulý rok si můžete prohlédnout na stránkách spolku. Příští sraz se koná už 19. ledna – tentokrát je tématem ergonomie ovládání počítače – tzn. klávesnice, myši a další zařízení. Také budete mít příležitost si prohlédnout pražský hackerspace Brmlab.
Přidat komentář

8.1.2017 17:51 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve čtvrtek 19. ledna od 18:30 v pražském hackerspacu Brmlab. Tentokrát je tématem srazu ergonomie ovládání počítače – tzn. klávesnice, myši a další zařízení. K vidění bude mechanická klávesnice dasKeyboard, trackball Logitech nebo grafický tablet (a velký touchpad) Wacom. Přineste i vy ukázat svoje zajímavé klávesnice a další HW. V 18:20 je sraz před budovou, v 18:30 jdeme společně dovnitř, je tedy dobré přijít včas. Podle zájmu se později přesuneme do nějaké restaurace v okolí.
Přidat komentář

1.12.2016 22:13 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve čtvrtek 8. prosince od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Sraz bude tentokrát tématický. Bude retro! K vidění budou přístroje jako Psion 5mx nebo Palm Z22. Ze svobodného hardwaru pak Openmoko nebo čtečka WikiReader. Přijďte se i vy pochlubit svými legendami, nebo alespoň na pivo. Moderní hardware má vstup samozřejmě také povolen.
Komentářů: 1

4.9.2016 20:13 /Pavel `Goldenfish' Kysilka
PR: Dne 22.9.2016 proběhne v Praze konference Cloud computing v praxi. Tématy bude např. nejnovější trendy v oblasti cloudu a cloudových řešení, provozování ERP v cloudu, o hostování různých typů softwaru, ale třeba i o zálohování dat nabízeném podnikům formou služby.
Přidat komentář

1.9.2016 11:27 /Honza Javorek
Česká konference o Pythonu, PyCon CZ, stále hledá přednášející skrz dobrovolné přihlášky. Máte-li zajímavé téma, neváhejte a zkuste jej přihlásit, uzávěrka je již 12. září. Konference letos přijímá i přednášky v češtině a nabízí pomoc s přípravou začínajícím speakerům. Řečníci mají navíc vstup zadarmo! Více na webu.
Přidat komentář

27.8.2016 8:55 /Delujek
Dnes po 4 letech komunitního vývoje vyšla diaspora 0.6.0.0
diaspora* je open-source, distribuovaná sociální síť s důrazem na soukromý
Více v oficiálním blog-postu
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

24.3.2017 11:54 / Hui
country cottages

16.3.2017 16:33 / BezvaDesign.cz
Re: Hledám grafika do teamu

9.3.2017 11:44 / Jaromir Obr
Re: chyba

18.1.2017 20:18 / martin horky
Spolupraca linuxu a microsoftu

17.1.2017 9:57 / Pavel Hrubeš
Re: Externí USB televizní karta

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2017) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze