LINUXSOFT.cz Přeskoč levou lištu
Uživatel: Heslo:  
   CZUKPL

> Java na web XI. - Testování

Dnes se budeme věnovat takzvaným jednotkovým testům. Díky nim můžeme mít jistotu, že vše funguje jak má a vyhneme se „špinavé“ práci při ručním testování.

3.8.2013 00:00 | Petr Horáček | Články autora | přečteno 5250×

V minulém díle jsme si pověděli něco o možnostech autentizace a autorizace. Dnes se budeme věnovat problematice, která sice není pro koncové uživatele přímo viditelná, přesto je ale velice důležitá, půjde o testování aplikace. Nepůjde ani tak o testování rychlosti nebo zátěže, ale o pouhé zjišťování faktu zda apliakce funguje jak má.

Unit testing

Unit testing, neboli testování jednotek, je proces, při kterém testujeme funkčnost co nejmenších částí (jednotek) aplikace (tedy metod apod.). Při správném používání nám unit testing zaručí přehled o funkčnosti aplikace a to bez nutnosti neustálého testování při úpravách kódu. O samotné testování se starají k tomu určené frameworky.

JUnit

JUnit je unit testing framework vytvořený pro jazyk Java. Usnadňuje testování širokou škálou připravených metod, v aktuální verzi 4 je navíc jeho syntaxe díky použití anotací skvěle přehledná a snadná na použití. Protože je JUnit široce rozšířený, je implementovaný do řady vývojových prostředí, a to včetně NetBeans. Domovská stránka projektu: http://junit.org/

JUnit testy mají podobu obyčejných tříd, mohou se zde nacházet různé metody, jenž pomocí anotací přiřadíme k jednotlivým procesům testování. Zde je základní schéma třídy testu:

import org.junit.*;
 
public class Test {
  @BeforeClass
  public static void setUpClass() throws Exception {
    // Kód který se vykoná ještě před prvním testem,
    // pokud testujete metody jedné třídy, je ji zde
    // vhodné initializovat, pokud testujete databázi,
    // je zde to pravé místo pro navázání spojení atd.   
  }
 
  @Before
  public void setUp() throws Exception {
    // Kód který se vykoná před každým testem
  }
 
  @Test
  public void prvniTest() {
    // První kód testování
  }
 
  @Test(Timeout = 100)
  public void druhyTest() {
    // Druhý kód testování, selže, pokud neskončí do 100 ms  
  }

  @Test(expected = Exteption.class)
  public void tretiTest() {
    // Třetí kód testování, selže, pokud neskončí určenou vyjímkou  
  } 

  @Ignore
  @Test
  public void ignorovanyTest() {
    // Ignorovaný kód, nebude do testování zahrnut
  }
 
  @After
  public void tearDown() throws Exception {
    // Kód který se vykoná po každém testu 
  }
 
  @AfterClass
  public static void tearDownClass() throws Exception {
    // Kód který se vykoná po posledním textu
  }
}

Pozn.: Ve verzi JUnit 4.10 (která je součástí aktuálního NetBeans) jsou metody označené anotací @Test vykonávány asynchronně, jejich pořadí v kódu tedy nemá význam a nelze počítat s jejich postupným plněním.

Pozn. 2: Pokud přesto chcete udržovat přesné pořadí testů, můžete ze stránek JUnit stáhnout aktuální verzi 4.11 a vložit ji do projektu, poté stačí třídě testů přidat anotaci @FixMethodOrder. Tento postup ale není vhodný, testy by na sobě neměly být závislé.

Pro vyhodnocování průběhu testů se používají tzv. assert statements. Pomocí těchto metod můžete porovnávat očekávané výsledky s reálnými. Zde jsou vypsané některé z nich:

assertTrue(zprava, stav);
// kontroluje, zda je předaná boolean proměnná True,
// pokud ne, test neuspěje a předá danou zprávu

assertEquals(zprava, ocekavane, ziskane);
// porovnává hodnotu očekávanou se získanou

assertEquals(zprava, ocekavane, ziskane, tolerance);
// porovnává dvě float či double proměnné, tolerance
// udává možnou odchylku

assertNull(zprava, objekt);
// kontroluje zda je objektu null

assertNotNull(zprava, objekt);
// kontroluje zda objekt není null

assertSame(zprava, ocekavane, ziskane);
// kontroluje zda obě proměnné odkazují na stejný objekt

assertNotSame(zprava, ocekavane, ziskane);
//kontroluje zda obě proměnné odkazují na jiné objekty

Jednoduchý příklad celého testu, po jeho vykonání se vrátí hlášení o neúspěchu:

package testy;

import org.junit.Test;
import static org.junit.Assert.*;

public class TestPoctu {
  @Test
  public void testSouctu() {
    int int1 = 1;
    int int2 = 1;
    int int3 = 3;  
    assertEquals("Součet nesouhlasí", int3, int1 + int2);
  }
}

JWebUnit

JWebUnit je framework rozšiřující JUnit (to mimo jiné usnadňuje jeho použití ve vývojových prostředích). Usnadňuje testování webových aplikací, konkrétně jejich uživatelského prostředí. Díky JWebUnit můžete kontrolovat funkčnost formulářů, tabulek či prostých odkazů. Domovská stránka projektu: http://jwebunit.sourceforge.net/

Tento framework je v podstatě rozšíření JUnit v podobě několika balíčků. Stačí tedy vložit příslušné knihovny JWebUnit do projektu a používat jejich funkce v testech. Zde je několik příkladů použití přejatých z oficiální dokumentace:

/* 
  NAVIGACE
*/

setBaseUrl("http://localhost:8080/aplikace");
// nastaví kořenovou adresu aplikace

beginAt("index.jsp");
// začne prohlížení na adrese http://localhost:8080/aplikace/index.jsp

assertTitleEquals("Úvod");
// testuje přítomnost titulku

assertLinkPresent("prihlasit");
// testuje přítomnost odkazu s určenou ID

clickLink("prihlasit");
// stiskne odkaz s určeným ID

assertLinkNotPresent("prihlasit");
// testuje nepřítomnost odkazu

assertLinkPresentWithText("Přihlásit se");
// testuje přítomnost odkazu s textem

clickLinkWithText("Přihlásit se");
// stiskne odkaz s určeným textem

assertTextPresent("Vítáme vás na naší stránce");
// testuje přítomnost textu na stránce

assertElementPresent("uvitani");
// testuje přítomnost objektu na stránce podle jeho ID

assertTextInElement("uvitani", "Vítame vás na naší stránce");
// testuje přítomnost textu v objektu s určenou ID

/*
  PRÁCE S FORMULÁŘI
*/

assertFormPresent("vzkaznik");
// testuje přítomnost formuláře

assertFormElementPresent("vzkaz");
// testuje přítomnost vstupu formuláře

setTextFileld("vzkaz", "Ahoj");
// vyplní vstup

assertFormElementEqueals("vzkat", "Ahoj")
// testuje vyplnění vstupu

submit()
// odešle formulář

setWorkingForm("id_formulare")
// specifikuje formulář pro práci

assertButtonPresent("id_tlacitka")
// testuje přítomnost tlačítka

clickButton("id_tlacitka")
// stiskne tlačítko

/*
  PRÁCE S TABULKAMI
*/

assertTablePresent("id_tabulky");
// testuje přítomnost tabulky

assertTextInTable("id_tabulky", "Hrušky");
// testuje přítomnost řetězce v tabulce

assertTextInTable("id_tabulky",
          new String[] {"Jablka", "Hrušky"});
// testuje přítomnost skupiny řetězců v tabulce

assertTableEquals("id_tabulky",
          new String[][] {{"Jablka", "6"},
                  {"Hrušky", "3"}});
// testuje obsah tabulky

A zde je příklad jednoduchého testu s použitím JWebUnit:

import org.junit.*;

import static net.sourceforge.jwebunit.junit.JWebUnit.*;

public class PrikladTestu {

  @Before
  public void prepare() {
    setBaseUrl("http://localhost:8080/aplikace");
  }

  @Test
  public void test1() {
    beginAt("/");
    assertTitleEquals("Vzkazník");
    setTextField("vzkaz", "Ahoj");    
    submit();    
  }
}

Testování

Nyní už přejděme k praxi. Budeme využívat funkcionalit NetBeans a jako pokusný projekt využijeme naší aplikace (text ale jistě bude mít přínos pro uživatele jiných prostředí a programátory jiných aplikací). V našem případě vytvoříme jeden test webového rozhraní, ve kterém vyzkoušíme přihlášení, přidání zápisku a jeho následovné smazání.

Příprava projektu

Nejprve bude třeba vytvořit nový adresář pro třídy obsahující jednotlivé testy a importovat knihovny JUnit, NetBeans se naštěstí skoro o vše postará.

Otevřete tedy projekt s aplikací, v levém bloku klikněte pravým tlačítkem na jeho položku a zvolte Propreties, mělo by se otevřít nastavení. V kartě Sources u položky Test package zvolte Add Folder, ve složce projektu vytvořte novou složku s názvem „test“ a vyberte ji. Label složky změňte na „Test Packages“ a potvrďte. Nyní by se ve stromu projektu měly objevit dvě nové položky: První s názvem Test Packages, do ní budeme vkládat všechny třídy spojené s testováním a oddělíme je tak od zbytku aplikace. Druhá s názvem Test Libraries do které budeme vkládat knihovny unit testing frameworků.

Nastavení projektu

Import knihoven

Knihovny JUnit se importují automaticky po přidání prvního testu, JWebUnit však musíme přidat ručně. Stáhněte tedy archiv z adresy http://sourceforge.net/projects/jwebunit/files/ a rozbalte jej do jakékoliv složky, ve které si uschováváte stažené knihovny (při importu do projektu se na ně pouze vytvoří odkaz, nepřekopírují se). Já pro tento účel vytvořil novou složku v adresáři projektu.

Nyní klikněte pravým tlačítkem na položku Test Libraries a přidejte nejdříve stažené knihovny jwebunit-core-xxx.jar, jwebunit-htmluni-plugin-xxx.jar a poté všechny knihovny ze složky lib.

Úprava databáze

Jak již bylo řečeno, budeme testovat přihlášení a přidání zápisku. Pro tento účel si vytvoříme testovacího uživatele. Připojte se tedy k dabázi a odešlete tento příkaz pro vytvoření uživatele „test“ s heslem „heslo“.

INSERT INTO JNW.users VALUES ("test", "955db0b81ef1989b4a4dfeae8061a9a6");
INSERT INTO JNW.user_roles VALUES ("test", "user");

Úprava zapisky.jsp

Abychom mohli kontrolovat úspěšnost přihlášení, potřebujeme identifikovat stránku s výpisem zápisků. Upravme trochu view zapisky.jsp, přidejte do tagu form prvního formuláře tento kód:

id="pridat-zapisek"

Vytvoření testu

Klikněte pravým tlačítkem na položku Test Packages a přidejte nový Java package s názvem testy. Do vytvořeného balíčku přidejte nový JUnit Test. V průvodci vytvořením zadejte název třídy WebTest, z dolních check boxů odškrtněte pouze Test Initializer, pro vygenerování metody s anotací @Before. Po potvrzení přidání ještě vyberte verzi JUnit 4.x. Všimněte si, že po přidání této třídy přibyl pod položku Test Packages balíček JUnit.

Nejprve přidejte import knihovny JWebUnit:

import static net.sourceforge.jwebunit.junit.JWebUnit.*;

Poté do třídy přidáme dvě proměnné uschovávající jméno a heslo testovacího uživatele. Vepište tedy do třídy mimo metody toto:

static private String uzivatel = "test";
static private String heslo = "heslo";

Dalším krokem bude nastavení adresy testování a přihlášení (to musíme dát buď do metody označené anotací @Before, nebo do testu společně s přidáním zápisku, protože se testy spouští asynchronně, nelze je řadit za sebe). Vygenerovanou metodu s anotací @Before přejmenujte na prihlaseniTest a přidejte do ní tento kód:

setBaseUrl("http://localhost:8080/JavaNaWeb");
beginAt("/");
assertTitleEquals("Zápisky");
setTextField("j_username", uzivatel);
setTextField("j_password", heslo);
submit();
assertElementPresent("pridat-zapisek");

Nejprve nastavíme základní adresu aplikace, poté se přesuneme se do jejího kořene. Následuje kontrola titulku, vyplnění formulářů a odeslání. Nakonec zkontrolujeme zda se přihlášení vydařilo.

Teď už vytvoříme novou metodu s testem přidání a smazání zápisku:

@Test
public void novySmazatTest() {    
  assertElementPresent("pridat-zapisek");
  setWorkingForm("pridat-zapisek");
  setTextField("nadpis", "nadpisTest");
  setTextField("obsah", "obsahTest");
  submit();
  assertTextPresent("nadpisTest");
  assertTextPresent("obsahTest");    
  submit("", "Smazat");
  assertTextNotPresent("nadpisTest");
  assertTextNotPresent("obsahTest");    
}

Nejprve zkontrolujeme, zda se nacházíme na stránce s výpisem zápisků. Dále nastavíme formulář pro práci, vyplníme textová pole a odešleme. Zkontrolujeme zda se nový zápisek nachází na stránce a následovně jej smažeme. Nakonec zkontrolujeme zda zápisek zmizel.

To je k našemu malému testu všechno, pro představu by to mělo stačit. Pokud chcete, můžete si vytvořit testy i na zbývající funkcionality aplikace.

Spuštění testu

Teď už zbývá jen vytvořený test spustit, protože jsme ale přidali do aplikace nové třídy a knihovny, musíme ji znovu sestavit, klikněte pravým tlačítkem na položku aplikace a zvolte Deploy. Z důvodu použití webového rozhraní v testu, je ještě potřeba spustit server. Přejděte do karty Services, rozklikněte položku Servers, klikněte pravým tlačítkem na Apache Tomcat a zvolte Start.

Pro spuštění testu existuje hned několik cest: Můžete z nabídky Run spustit všechny testy v projektu (Test Project) nebo pouze samotný test (Test File). Další možností je kliknout na položku projektu a zvolit Test či kliknout přímo na soubor testu a zvolit Test File. Spusťte tedy libovolným způsobem test WebTest.

V prostředí by se měl objevit nový blok Test Results s ohlášením o úspěšném provedení.

Výsledky testování

Každý test se otevře ve vlastní záložce. Na výpisu se nachází seznam všech testů ve třídě. Nad výpisem je zobrazena procentuální úspěšnost testu (pokud se podaří 1 ze 2 → 50 %). Tlačítky vlevo lze spustit testy znovu (všechny nebo pouze nezdařené).

Tip: Pokud chcete mít tlačítko pro spuštění testů po ruce, klikněte pravým tlačítkem na horní lištu s ikonami, zvolte Customize a přetáhněte do lišty tlačítka Test Project a Test File.

Závěr

To je pro dnešek vše. V příštím díle se budeme věnovat debuggování, logování, sledování protokolu a dalším věcem, které nám usnadní vývoj a nasazení aplikace.

Zdrojové kódy aplikace naleznete na GitHubu: https://github.com/PetrHoracek/JavaNaWeb

Verze pro tisk

pridej.cz

 

DISKUZE

Nejsou žádné diskuzní příspěvky u dané položky.Příspívat do diskuze mohou pouze registrovaní uživatelé.
> Vyhledávání software
> Vyhledávání článků

15.4.2017 15:20 /František Kučera

Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě IoT a radiokomunikace? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve středu 19. dubna od 18:30 v Šenkovně (Sokolská 60, Praha 2).


Přidat komentář

5.3.2017 19:12 /Redakce Linuxsoft.cz
PR: 23. března proběhne v Praze konferenci na téma Cloud computing v praxi. Hlavními tématy jsou: Nejžhavější trendy v oblasti cloudu a cloudových řešení, Moderní cloudové služby, Infrastruktura současných cloudů, Efektivní využití cloudu, Nástrahy cloudových řešení a jak se jim vyhnout.
Přidat komentář

27.2.2017 22:12 /František Kučera
Pozvánka na 137. sraz OpenAlt – Praha: Tentokrát jsme si pro vás připravili neobvyklou akci. Ve středu 1.3. v 17:30 nás přivítá sdružení CZ.NIC ve svých prostorách v Milešovské ulici číslo 5 na Praze 3, kde si pro nás připravili krátkou prezentaci jejich činnosti. Následně navštívíme jejich datacentrum pod Žižkovskou věží. Provedou nás prostory, které jsou běžnému smrtelníkovi nedostupné!
Po ukončení prohlídky se všchni odebereme do hostince U vodoucha, Jagelonská 21, Praha 3 pochutnat si na některém z vybraných piv či dát si něco na zub. Rezervaci máme od 19:30, heslo je OpenAlt.
Ale pozor! Do prostor datového centra máme omezený přístup, dostane se tam pouze 10 lidí! Takže kdo přijde dříve, ten má přednost, a občanky s sebou! Kdo nebude chtít na prohlídku datového centra, může se pomalu přesunout do hostince U vodoucha a u nepřeberné nabídky piv počkat na ostatní.
Přidat komentář

18.1.2017 0:49 /František Kučera
Členové a příznivci spolku OpenAlt se pravidelně schází v Praze a Brně. Fotky z pražských srazů za uplynulý rok si můžete prohlédnout na stránkách spolku. Příští sraz se koná už 19. ledna – tentokrát je tématem ergonomie ovládání počítače – tzn. klávesnice, myši a další zařízení. Také budete mít příležitost si prohlédnout pražský hackerspace Brmlab.
Přidat komentář

8.1.2017 17:51 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve čtvrtek 19. ledna od 18:30 v pražském hackerspacu Brmlab. Tentokrát je tématem srazu ergonomie ovládání počítače – tzn. klávesnice, myši a další zařízení. K vidění bude mechanická klávesnice dasKeyboard, trackball Logitech nebo grafický tablet (a velký touchpad) Wacom. Přineste i vy ukázat svoje zajímavé klávesnice a další HW. V 18:20 je sraz před budovou, v 18:30 jdeme společně dovnitř, je tedy dobré přijít včas. Podle zájmu se později přesuneme do nějaké restaurace v okolí.
Přidat komentář

1.12.2016 22:13 /František Kučera
Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve čtvrtek 8. prosince od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5). Sraz bude tentokrát tématický. Bude retro! K vidění budou přístroje jako Psion 5mx nebo Palm Z22. Ze svobodného hardwaru pak Openmoko nebo čtečka WikiReader. Přijďte se i vy pochlubit svými legendami, nebo alespoň na pivo. Moderní hardware má vstup samozřejmě také povolen.
Komentářů: 1

4.9.2016 20:13 /Pavel `Goldenfish' Kysilka
PR: Dne 22.9.2016 proběhne v Praze konference Cloud computing v praxi. Tématy bude např. nejnovější trendy v oblasti cloudu a cloudových řešení, provozování ERP v cloudu, o hostování různých typů softwaru, ale třeba i o zálohování dat nabízeném podnikům formou služby.
Přidat komentář

1.9.2016 11:27 /Honza Javorek
Česká konference o Pythonu, PyCon CZ, stále hledá přednášející skrz dobrovolné přihlášky. Máte-li zajímavé téma, neváhejte a zkuste jej přihlásit, uzávěrka je již 12. září. Konference letos přijímá i přednášky v češtině a nabízí pomoc s přípravou začínajícím speakerům. Řečníci mají navíc vstup zadarmo! Více na webu.
Přidat komentář

   Více ...   Přidat zprávičku

> Poslední diskuze

17.4.2017 19:15 / Jakub shoop
chyba

7.4.2017 15:43 / Som
foreign car repair

31.3.2017 18:33 / David Ostrovsky
Dotazník na obeznámenost s hummusem.

24.3.2017 11:54 / Hui
country cottages

16.3.2017 16:33 / BezvaDesign.cz
Re: Hledám grafika do teamu

Více ...

ISSN 1801-3805 | Provozovatel: Pavel Kysilka, IČ: 72868490 (2003-2017) | mail at linuxsoft dot cz | Design: www.megadesign.cz | Textová verze